Qu?ng ??ng qu?ng ??ng máy l?nh c? khí và c? khí c?ng ty TNHH chào ?ón b?n!
粵豐空調機電工程

25 n?m làm s?ch nhà x??ng c?ng nghi?p, nhà cung c?p d?ch v? HVAC

C? khí và c? khí l?p ??t ba c?p ?? d? án t?t h?n 1000+ d? án giao hàng 0 trì ho?n

???ng day nóng:

138-0964-9905

135-2855-1258

D? án d?ch v? Vi?t Phong
Khoa h?c Kinh t? Ch?t l??ng
Trung tam phan ph?i s?n ph?m Vi?t Phong
Cung c?p thi?t b? ch?t l??ng t?t ??m b?o ch?t l??ng c?ng trình

T? v?n bay gi? Còn có th? nh?n ???c ph??ng án thi?t k?:

138-0964-9905/135-2855-1258

B?n ?u ?i?m n?i b?t c?a c?ng trình HVAC Vi?t Phong
Dùng th?c l?c ?? giành l?y s? c?ng nh?n c?a th? tr??ng
Ví d? thành c?ng c?a d? án HVAC Vi?t Phong
H?n 1000 c?ng trình xu?t s?c Ai c?ng khen ng?i th?c l?c
 • Ví d? c?ng trình ?i?u hòa trung tam

  H? s? v? án:Trung tam máy l?nh h? th?ng bao g?m m?t ho?c nhi?u h? th?ng làm mát và nhi?u h? th?ng ?i?u hòa kh?ng khí, h? th?ng này là khác v?i máy l?nh truy?n th?ng, (ch?ng h?n nh? monomer, VRV) x? ly kh?ng khí ?? ?áp ?ng các yêu c?...

 • Phòng k? thu?t s?ch

  H? s? v? án:Các x??ng c?ng nghi?p s?ch ?? c?p ??n vi?c ki?m so át ?? s?ch, nhi?t ?? và ?m ??t c?a khí quy?n ???c ti?p xúc b?i các s?n ph?m, ?? các s?n xu?t và s?n xu?t trong m?i tr??ng làm vi?c t?t. Thi?t k? và c?ng trình xay d?ng c...

 • Phòng máy phát ?i?n

  H? s? v? án:C?ng ngh? ?i?n l?c (E) là m?t trong nh?ng quy t?c c?t l?i trong l?nh v?c khoa h?c và c?ng ngh? hi?n ??i, và c?ng là m?t nguyên t?c ch? y?u c?n thi?t trong l?nh v?c c?ng ngh? cao và m?i.Ví d?, chính b??c ti?n l?n c?a c?ng...

 • Phòng k? s? h? th?ng th?y hóa

  H? s? v? án:Thi?t k? c?a n??c làm mát quá trình ph?i n?m r? các th?ng s ? c?a thi?t b?. Thi?t k? nhi?t ?? và áp su?t liên quan ??n s? thành c?ng c?a h? th?ng. Khi b?n ??i m?t v?i m?t b? máy làm vi?c c?a ng??i ch?, b?n ph?i hoàn to à...

L?y thi?t k?:

138-0964-9905/135-2855-1258

 • T? v?n
  khách hàng
 • Kh?o sát
  hi?n tr??ng
 • Trao ??i
  ph??ng án
 • Thi?t k?
  ph??ng án
 • D? tính
  ph??ng án
 • B?o trìsau
  bán hàng
 • Hu?n luy?n
  s? d?ng
 • Nghi?m thu
  hoàn t?t
 • Thi c?ng
  c?ng trình
 • Ky k?t
  h?p ??ng
Danh d? t? ch?t Vi?t Phong
B?ng ch?ng v? th?c l?c c?a chúng t?i
 • Bullion (China) Co., Lt.
 • Don HAojing plastic c c c c Co., Lt
 • Gi?y ch?ng nh?n Rongyi c?a nhà cung c?p
 • Gi?y phép s?n xu?t an toàn
 • Gi?y ch?ng nh?n lao ??ng c?a c?ng ty xay d?ng
Vào Vi?t Phong
C? v?n c?ng trình HVAC bên c?nh b?n
ABOUT US
Qu?ng ??ng qu?ng ??ng máy l?nh c? khí và c? khí k? thu?t

Guangdong yuefeng máy l?nh k? thu?t c? khí và c? khí c?ng ty TNHH ???c thành l?p vào n?m 1995, b?i h?n 30 n?m kinh nghi?m k? thu?t hvac t?i h?ng k?ng ??u t? ??i ng? ?u tú, hi?n nay c?ng ty ?? xay d?ng xay d?ng k? thu?t c? khí và c? khí cài ??t ky h?p ??ng c?p ba.

C?ng ty là m?t c?ng ty chuyên v? thi?t k?, xay d?ng, b?o trì và các d?ch v? s?ch s? c?a 10 ~ 300.000 l?p c?ng ty; Chuyên nghi?p d?ch v? ?i?n t?, nh?a, phun, vi ?i?n t?, quang h?c, s?i quang cáp, máy m... 【Xem thêm】

Ki?n th?c k? thu?t hvac
Nhi?u h?n n?a>>
 • Linh ??ng qu?ng ??ng
 • Th?ng tin k? thu?t hvac
Nhi?u h?n n?a>>

Qu?ng ??ng qu?ng ??ng máy l?nh

contact/Liên l?c v?i chúng t?i
  1. Ng??i liên l?c:Qu?n ly Su
  2. ?i?n tho?i di ??ng 1:138-0964-9905
  3. ?i?n tho?i di ??ng 2:135-2855-1258
  4. S? fax:0769-22404649
  1. Q Q:709161694
  2. E-Mai:[email protected]
  3. ??a ch? c?ng ty:Kh?ng. 10, ???ng cái, bình dan, th? tr?n Houjie, Dongggian City
B?n quy?n t?t c??  Qu?ng ??ng qu?ng ??ng máy l?nh H? tr? k? thu?t:Jingma m?ng   H? th?ng t? hào
酿酒赚钱app jdb龙王捕鱼程序设计 南宁麻将算牌方法和规律 牛股股票软件 手机利用网络怎么赚 炒股平台哪个靠谱 北京赛车pk10稳赢 诺安股票基金净值查 浙江快乐彩开奖结果 明天股市走势分析 30选5中奖号码